Axa Prioritară 6

AP 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Suma alocată - 197.329.787,00 Euro

Ads

Obiective specifice

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Acțiuni

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz:

Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermale

Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN

Potențiali beneficiari

Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz

Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Acțiuni

Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Potențiali beneficiari

Societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate aceste sisteme în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive a aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

Acțiuni

Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari)

Potențiali beneficiari

Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice).

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Acțiuni

Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilori Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

Potențiali beneficiari

Societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) (codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţionează să valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/

Stiri meniu dreapta