Programul Operaţional Capital Uman

Oportunităţi de finanţare:

Programul Operaţional Capital Uman are o alocare financiară de aproximativ 5,05 miliarde euro, din care 4,22 miliarde euro contribuţia din Fondul Social European, iar aproximativ 105 milioane euro reprezintă fondurile provenite din inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.Programul Operaţional Capital Uman (POCU): Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020)  ‐  implicit al fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică  şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale  și educaţiei, PO CU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi, de asemenea, va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare  ‐  competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă ‐ contribuind la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive  și pentru stimularea activității economice în zonele mai puțin dezvoltate îl reprezintă  asigurarea disponibilității unei forțe de muncă  „gata de lucru”, care să răspundă  nevoilor în creștere ale mediului de afaceri. De altfel, creșterea ocupării  și încurajarea mobilității forței de muncă sunt prioritare pentru formularea unui răspuns eficient la provocările legate de „Oamenii și societatea”, menționate în AP 2014‐2020.   Totodată, creşterea ratei de ocupare la nivelul tuturor regiunilor României, în special în rândul tinerilor, a fost, de asemenea, recunoscută ca prioritate în documentele strategice naţionale, cum ar fi Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014‐2020 şi Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014‐2015.  

Alături de acestea, acțiunile destinate înființării de noi afaceri și întreprinderi sociale, în special în regiunile mai puțin dezvoltate  și în zone rurale, au rolul de a contribui la atenuarea sărăciei  și a excluziunii sociale.   Disponibilitatea competențelor  și a expertizei, în corelare cu nevoile pieței muncii, este fundamentală pentru obținerea creșterii economice, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În acest context, se impune corelarea sistemului de educație cu nevoile pieței muncii pentru a furniza participanților cunoștințele  și deprinderile de bază, elemente esenţiale participării la viaţa socială, precum și competențele și abilitățile necesare obținerii unui loc de muncă. Îmbunătăţirea nivelului general de educaţie a populaţiei va asigura durabilitatea creşterii economice  şi va contribui la îmbunătățirea coeziunii sociale.  

Alături de susținerea nemijlocită a participării la educație începând de la cele mai vârstele fragede, PO CU încurajează continuarea învățării pe tot parcursul vieții, aceasta contribuind la prelungirea vieții active, la creșterea oportunităților pe piața muncii și, în general, la asigurarea unei vieți de o mai bună calitate.   Incluziunea socială  şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă  a intervențiilor care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate  şi coeziunea socială. Reducerea prevalenței sărăciei  și a excluziunii, îmbunătăţirea accesului la servicii sociale  şi de sănătate de calitate, dezvoltarea economiei sociale, vor fi urmărite la nivel de program, în vederea promovării incluziunii sociale şi 2 combaterii sărăciei, în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale relevante şi contribuind la obiectivele asumate în acest domeniu. În acest sens, PO CU încurajează  considerarea resursei umane provenite din rândul grupurilor vulnerabile ca  și resursa umană fără  de care dezvoltarea României în următorii ani este imposibilă.