Fondurile Europene 2014 - 2020

În luna octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat primele propuneri privind pachetul legislativ referitor la Politica de Coeziune, respectiv Politica Agricolă Comună şi Politica Comună pentru Pescuit, pentru perioada 2014-2020.

Înainte de a fi adoptate în mod oficial de Consiliul Uniunii Europene şi de Parlamentul European, propunerile de regulamente sunt supuse negocierii cu Statele Membre ale Uniunii Europene.

In urmatoarea perioada vor fi elaborate documentele regionale si nationale de programare pentru perioada 2014 – 2020. Acestea vor stabili tipurile de investitii ce vor fi finantate prin viitoarele programe operationale, plecand de la obiectivele tematice, prioritatipene.Hartă : Fondurile Structurale 2014 - 2020; Sursa: Comisia Europeana

In perioada de programare 2014 – 2020, Romania beneficiaza de fonduri europene in valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de coeziune.

La nivelul programelor operationale, alocarile financiare sunt urmatoarele:

- Programul Operational Infrastructura Mare : 9,41 mld. euro

- Programul Operational Regional: 6,7 mld. euro

- Programul Operational Capital Uman: 4,22 mld. euro

- Programul Operational Competitivitate: 1,33 mld. euro

- Programul Operational Capacitate Administrativa: 0,55 mld. euro

- Programul Operational Asistenta Tehnica: 0,21 mld. euro

- Plati directe in agricultura: 10 mld. euro

- Programul National pentru Dezvoltare Rurala: 8 mld. euro

- Programul Operational Pescuit: 0,17 mld. euro

- Facilitatea “Connecting Europe”: 1,23 mld. euro

- Programele de cooperare teritoriala: 0,45 mld. euro

Principala politică de investiții a UE

Politica regională este principala politică de investiții a UE

Politica regională se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.

În perioada 2014-2020, au fost alocate 351,8 miliarde € – aproximativ o treime din bugetul total al UE – pentru politica de coeziune, în vederea atingerii acestor obiective şi a îndeplinirii diverselor nevoi existente la nivelul tuturor regiunilor din UE.

Cum se acordă finanțarea

Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul social european (FSE).

Acestea constituie, împreună cu Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF), Fondurile structurale și de investiții europene (ESI).

Politica regională și strategia Europa 2020

Politica regională are un impact puternic în multe domenii. Investițiile sale contribuie la îndeplinirea multor obiective de politică ale UE și vin în completarea altor politici ale UE, precum cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă, energiei, mediului, pieței unice, cercetării și inovării.

Politica regională asigură, în special, cadrul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană până în 2020.

Cele cinci obiective pentru UE în 2020 sunt:

Ocuparea forței de muncă: 75 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să fie încadrate în muncă

Cercetare și dezvoltare 3 % din PIB-ul UE să fie investit în C&D

Schimbări climatice și durabilitate energetică

-reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % comparativ cu nivelurile din 1990

-20 % din energie din surse regenerabile

-creșterea eficienței energetice cu 20 %

Educație:

-reducerea ratei abandonului școlar timpuriu sub 10 %

-scăderea numărului persoanelor aflate în sau expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 20 de milioane

Combaterea sărăciei și excluziunii sociale: Scăderea numărului persoanelor aflate în sau expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 20 de milioane

Fiecare stat membru a adoptat propriile obiective naționale în aceste domenii.

Impactul financiar general

Politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare din fonduri publice și private, deoarece aceasta impune statelor membre cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere în rândul investitorilor.

Luând în calcul contribuțiile naționale și alte investiții private, impactul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 este estimat la aproximativ 450 de miliarde de euro.